Titel

Lexicon bij Hoofdstuk 13 over Parapsychologie en psychologie

Geplaatst door

Parapsychologische Encyclopedie   (publicatiedatum: 5 October, 2006)

Samenvatting

Lexicon bij Hoofdstuk 13 van de Encyclopedie van de Parapsychologie over de verhouding tussen parapsychologie en psychologie in het algemeen.


Tekst

 

 

Lexicon bij hoofdstuk 13 Parapsychologie en psychologie

Altered State of Consciousness: veranderde bewustzijntoestand, die afwijkt van het normale waakbewustzijn. Term van Charles Tart. Voorbeelden zijn dromen, trance, hypnose, etc.

Alternating personalities: secundaire persoonlijkheden

Altruïsme: onbaatzuchtige betrokkenheid bij de belangen van anderen.

Anti-psychiatrie: theoretische en maatschappelijke stroming die zich verzette tegen de manier waarop in het algemeen functioneerde. Kon gepaard gaan met een positieve visie op al dan niet psychiatrische afwijkingen van de maatschappelijke norm als verrijking of keuze.

Antropologische parapsychologie: a) parapsychologie die gebruik maakt van cultureel-antropologische methoden zoals inleving en ideografische beschrijving, b) parapsychologie als belangrijk onderdeel van de antropologie, met name ook in de filosofische zin (mensbeeld).

ASC: afkorting van Altered State of Consciousness

Automatische gedachte: gedachte die onwillekeurig in iemand opkomt, als een soort ingeving.

Autosuggestie: beïnvloeding van zichzelf door middel van suggesties.

Beelddenken: denken in de vorm van beelden.

Biopsychiatrie: psychiatrie die zich voornamelijk richt op biologische bases van psychiatrische stoornissen.

Boeddhistische psychologie: oosterse psychologie die veel meer naar binnen gericht is dan de westerse. Hangt sterk samen met meditatietechnieken en boeddhistische filosofie.

Bovenbewustzijn: hypothetisch hoger deel van de geest.

Braid, James: onderzoeker die de hypnoseleer ontwikkelde (1796-1860).

Client-centered therapy: humanistisch psychologische therapie die helemaal gericht is op hoe de cliënt zelf dingen ervaart.

Cognitieve psychologie: psychologische stroming die vertrekt van de cognitieve informatieverwerking oftewel het computermodel van de geest.

Confabulatie: ziekelijke vorm van fantaseren.

Consciousness: Engels voor bewustzijn.

David-Néel, Alexandra: Franse oriëntaliste (1868-1969), bekend om haar reisverslagen van Tibet. Beschreef onder meer paranormale en spirituele ervaringen die ze tijdens haar reizen opdeed.

DSM: handboek van de psychiatrie.

Defensie-mechanisme: mechanisme waarmee de ziel zich onbewust beschermt tegen trauma’s of onaangename inzichten.

Delirium: bewustzijnstoestand ten gevolge van overmatig alcoholgebruik.

Depersonalisatie: psychopathologisch verschijnsel waarbij zowel het eigen ik als de omgeving als vreemd wordt ervaren.

Dissociatie: psychogene splitsing van de persoonlijkheid, met name door trauma’s maar ook door toedoen van suggesties tijdens een hypnotische sessie.

Don, Norman: Amerikaanse neurowetenschapper die onderzoek deed in Brazilië. Bestudeerde onder andere de hersenfuncties van trance mediums en genezers.

Dwanggedachte: vaak lastige of bedreigende gedachte die zich steeds weer aan iemand opdringt.

Dwangneurose: stoornis waarbij men last heeft van dwanggedachten en dwanghandelingen moet uitvoeren om zich veilig te voelen.

EEG: gemeten hersenactiviteit in de cortex.

Ego: a) het ik oftewel realiteitsprincipe (psychoanalyse) b) zelfconcept.

Egocentrisme: overmatige concentratie op de eigen beleving en perspectief terwijl men voorbijgaat aan die van andere.

Egoïsme: overmatige gerichtheid op het eigen belang

Engram: hypothetische plek in de hersenen waar herinneringen in opgeslagen zouden liggen.

Epilepsie: neurologische stoornis, ook wel bekend onder de naam vallende ziekte. Lijders aan deze ziekte werden vroeger wel beschouwd als van de duivel bezeten.

Es: het id oftewel lustprincipe (psychoanalyse).

Eysenck, Hans: vooraanstaand, controversieel psycholoog (1916-1997). Bepleitte onderzoek naar grensgebieden zoals PSI en astrologie.

Existentieel: verbonden aan zingeving.

Existentiële psychologie: vorm van humanistische psychologie die de nadruk legt op zingeving.

Frankl, Viktor: holocaust overlevende en schrijver (1905-1997). Ontwikkelde de zogeheten logotherapie.

French, Chris: skeptische psycholoog verbonden aan het Goldsmith’ College te Londen. Heeft onder andere gênant simplistische (onbruikbare) verklaringen geopperd voor resultaten van reïncarnatieonderzoek en bijna-dood ervaringen. Een voorbeeld van hoe het echt niet moet binnen de parapsychologie.

Freud, Sigmund: controversiële grondlegger van de psychoanalyse, die door velen tegenwoordig als pseudo-wetenschap wordt gezien. Stond afwijzend tegenover het bestaan van paranormale verschijnselen, maar zou aan het eind van zijn leven hebben toegegeven dat hij zich als hij zijn leven mocht overdoen aan de parapsychologie zou wijden. Hing benepen motivatieleer aan, waarbij mensen op een dieper niveau alleen gedreven worden door seksualiteit (eros) en agressie (thanatos).

Fugue: vorm van dissociatie waarbij men van de ene dag op de andere uit zijn normale omgeving vertrekt en onder een andere identiteit een nieuw leven begint, zonder bewuste herinnering aan het oude leven.

Functieleer, psychologische: studie van de psychologische functies, zoals denken, herinnering, waarneming en motivatie.

Fysiologisch paradigma: theoretisch kader waarbinnen psychologische processen en aandoeningen altijd veroorzaakt worden door neurologische processen en dus ook een fysiologische aanpak behoeven.

Gestaltpsychologie: psychologie die het holistische karakter van de waarneming benadrukt.

Goodman, Felicitas: Amerikaanse antropologe en publiciste met een grote interesse in buitengewone ervaringen in verband met sjamanisme en bezetenheid.

Graaf, Th. K.: Nederlands psychiater, die decennia in Israël woonde. Interesse voor psychotrauma’s en de mogelijke psychotraumatische oorzaken van paranormale ervaringen. Richtte het Orpheus Instituut voor medische en creatieve psychotherapie op.

Grafologie: psychologische studie van iemands handschrift.

.

Grof, Stanislav: Amerikaans psychiater gespecialiseerd in ASCs en spiritualiteit.

Grootheidswaan: waan dat men een enorm belangrijke persoonlijkheid is, vaak vergelijkbaar met of zelfs gelijk aan Jezus of God.

Hardy, Christine: Amerikaanse psychologische antropologe en auteur die cross-cultureel onderzoek deed naar bewustzijnstoestanden en technieken van mentale zelfbeheersing, in het Midden- en Verre Oosten en Afrika. Werkte in de Psychophysical Research Laboratories van Princeton. Was voorzitster van Interface Psi, een vereniging voor onderzoek naar psychofysieke interacties en verborgen menselijke mogelijkheden.

Harming obsession: dwangneurose waarbij men het gevoel of de angst heeft dat men gedwongen zal worden anderen kwaad te doen. Wordt soms ervaren als onderdeel van een demonische bezetenheid.

Hinein interpretieren: wilde, ongefundeerde interpretatie van gegevens om deze in te passen binnen de eigen opvattingen.

Hologram: een natuurgetrouw driedimensionale afbeelding van een fysiek voorwerp, of model voor de werkelijkheid, waarbij alles elkaar perfect zou weerspiegelen.

Human Potential: de mogelijkheden van de mens.

Human Potential Beweging: beweging die onderzoek doet naar de mogelijkheden van de mens en die propageert.

Humanistische psychiatrie: vorm van psychiatrie die zich richt op de innerlijke beleving van cliënten en die beleving respectvol als uitgangspunt neemt bij de diagnose en behandeling.

Humanistische psychologie: stroming binnen de psychologie die vertrekt van de gezonde mens, in al zijn verscheidenheid en daarbij reductionistische modellen afwijst. Staat zeer complexe motivatieleer met typische menselijke, ‘hogere’ drijfveren die niet terug te voeren zijn op psychoanalytische concepten. Twee grote namen in de humanistische psychologen zijn Abraham Maslow en Carl Rogers.

Humor: uiting van de intelligentie, fantasie en speelsheid van de mens. Een van de zogeheten hogere menselijke motieven die men ook bij andere hoog ontwikkelde zoogdieren aantreft, evenals bij hogere wezens tijdens bijna-dood ervaringen en in sommige gevallen van synchroniciteit die lijken te wijzen op een Cosmic Joker.

Hypermnesie: buitengewoon vermogen tot herinnering. Soms ook negatief bedoeld, als onvermogen om wat dan ook te vergeten. In dat geval kan hypermnesie leiden tot psychische overbelasting en chaos.

Hypnagoge beelden: beelden die doorgaans vóór het inslapen te zien zijn. Lijken op droombeelden, maar de persoon is zich bewust dat hij nog niet slaapt en kan de beelden waarnemen alsof ze plaatsvinden op een schouwtoneel of in een film. Er zouden ook paragnostische indrukken voorkomen in hypnagoge beelden.

Hypnopompe beelden: beelden die zich voordoen vlak voordat men geheel ontwaakt uit de slaap en die verder sterk lijken op hypnagoge beelden.

Hypnose: (het veroorzaken van) een mentale toestand waarbij iemand ontvankelijker is voor suggesties dan tijdens het normale waakbewustzijn. De techniek van de hypnose is ontstaan als herinterpretatie van een mesmeristische techniek door James Braid.

Hypnotherapie: het gebruik van hypnose voor therapeutische doeleinden.

Hysterie: oude term voor het huidige begrip conversiestoornissen waarbij er sprake is van het onbewust psychogeen beïnvloeden van lichamelijke processen en uitvalsverschijnselen die lijken op neurologische aandoeningen. Het begrip hysterie heeft dus weinig te maken met de gangbare betekenis van: het schaamteloos maken van een scène.

Ich: Duits voor Ego.

Id: Latijnse term voor Es.

Idiot Savant: iemand met een verstandelijke handicap die op een bepaald gebied toch in staat is tot grote, buitengewone prestaties. Bijvoorbeeld een autist die de waarde van geld niet begrijpt, maar wel een rekenwonder is.

Institute of Transpersonal Psychology: instituut dat onderwijs biedt op het gebied van de verbanden tussen lichaam, denken en geest.

Intrapsychisch: binnen de psyche of geest zelf.

Irrationele overtuigingen: overtuigingen die in strijd zijn met de ratio, als gevolg van cognitieve denkfouten, van een psychiatrische stoornis of van een defensie-mechanisme.

Jung, Carl Gustav: Zwitsers psycholoog, veelzijdig auteur en grondlegger van de analytische of Jungiaanse psychologie (1875-1961). Voormalige leerling van Sigmund Freud die diens motivatieleer veel te beperkt en materialistisch vond.

Logotherapie: psychotherapie ontwikkeld door Viktor Frankl waarbij de behoefte aan zin(volheid) als richtinggevend voor het menselijk gedrag wordt gezien. Benadrukt geloof in zin en in de menselijke waardigheid.

Lorber, John: eminente Britse neuroloog (1915-1996). Werd bekend om ‘schokkende’ gevallen van patiënten met een waterhoofd die slechts een fractie hadden van de normale menselijke cortex en geestelijk toch normaal functioneerden. Zijn werk betekent een enorme uitdaging voor een neurologie die het belang van de geest wenst te erkennen. Juist om die reden wordt het veelal genegeerd.

Maslow, Abraham: Amerikaanse humanistische psycholoog van joods-Russische afkomst (1908-1970).

Meervoudige persoonlijkheidsstoornis: vorm van dissociatie waarbij er meerder subpersoonlijkheden ontstaan binnen een en dezelfde geest.

Megalomanie: zie grootheidswaan.

Mooij, A.W.M.: Nederlandse psychiater die het belang van de erkenning van de eigenheid van het zielenleven benadrukt. Anti-reductionist.

MPS: afkorting van meervoudige persoonlijkheidsstoornis.

Multiple Personality Syndrome: Engels voor MPS.

Mythe van de volledige parallellie tussen hersenen en geest: formulering van Titus Rivas voor het gegeven dat er een 1 op 1 relatie zou bestaan tussen brein en geest zowel empirisch als analytisch onhoudbaar is. Hij verwijst onder meer naar het werk van John Lorber.

Neo-freudiaans: behorend bij psychoanalytische stromingen die na de psychoanalyse van Freud zelf zijn ontstaan, zoals van Lacan, Melanie Klein of Kohut.

Neppe, Vernon M.: van oosprong Zuid-Afrikaans neuropsychiater met een interesse in neurologische, farmacologische en fenomenologische aspecten van psychiatrie. Onderzocht het verband tussen zogeheten subjectieve paranormale ervaringen, waaronder déjà-vu ervaringen, en psychiatrische en neurologische factoren.

Neuro-Linguïstisch Programmeren: therapievorm gebouwd op een soort autosuggestie.

Neurose: psychogene psychische problematiek.

Neurotisch: verbonden aan een neurose.

NLP: afkorting van Neuro-Linguistisch Programmeren.


Obsessie: gedachte, voorstelling of wens waarvan men constant in de ban is.

Onderbewustzijn: term van Jung voor deel van de geest dat verbonden zou zijn aan een collectief onderbewustzijn.

Onderdrukken: het onbewust tegenhouden van gedachten, voorstellingen of motieven zodat ze niet bewust worden.

Ontwikkelingspsychologie: psychologie van de persoonlijke ontwikkeling.

Par(a)esthesie: valse gewaarwordingen die abnormale inwendige prikkels worden voortgebracht.

Paranoia: achtervolgingswaanzin.

Persoonlijkheidssplitsing: dissociatie.

Persoonlijkheidstrekken: tamelijk stabiele psychologische trekken die men langere tijd achter elkaar vertoont.

Posttraumatische stress-stoornis: psychologische en psychosomatische klachten ten gevolge van traumatische ervaringen.

Psychedelisch: heldere waarnemingen of hallucinaties veroorzakend.

Psychoactief medicijn: medicijn dat invloed heeft op de psyche.

Psychodrama: een creatieve uitbeelding van psychologische problemen of conflicten.

Psychogeen: veroorzaakt door psychische factoren.

Psychogene klachten: klachten veroorzaakte door psychische factoren, zoals stress of relationele problemen.

Psychogene pijn: pijn die een psychische oorzaak heeft, maar desondanks echt wordt ervaren door de patiënt.

Psychonomie: psychologische functieleer.

Psychopathologie: leer over de psychologische ziekten .

Psychose: ernstige psychologische verwijdering van de realiteit. Kan gepaard gaan met hallucinaties en wanen. Heeft vaak een organische oorzaak, maar er bestaan ook psychogene psychoses die bijvoorbeeld voortkomen uit ondraaglijk lijden.

Psychosynthese: vorm van transpersoonlijke psychologie die psychotherapie verbindt met spiritualiteit.

Psychotherapie: therapie ter verhoging van het psychologisch welbevinden.

Psychotisch: voortgebracht door of verkerend in een psychose.

Psychotroop: zie psychoactief.

Rationeel Emotieve Therapie: een vorm van therapie waarbij men rationeel omgaat met de eigen emoties en opvattingen over de werkelijkheid.

Reactieve psychose: psychose ten gevolge van traumatische ervaringen.

Regressie: omgekeerde psychologische ontwikkeling naar een vroeger stadium daarbinnen.

Repressie: ander woord voor onderdrukken.

RET: afkorting van Rationeel Emotieve Therapie.

Rogers, Carl: invloedrijk Amerikaans humanistisch psycholoog (1902-1987). Ontwikkelde de zogeheten cliëntgerichte therapie.

Sacks, Oliver: neuroloog die de psychische aspecten van neurologische aandoeningen serieus neemt. Schreef schokkende en ontroerende verslagen van gevallen van diverse ziekten. Een daarvan, Awakenings, werd verfilmd met acteurs Robin Williams en Robert de Niro in de hoofdrollen.

Schizofreen: lijder/lijdend aan schizofrenie


Schizofrenie: chronische, ernstige en ontwrichtende hersenziekte die het mentale functioneren aantast.

Schriever, Friederike: Duitse psychologe. Deed onderzoek naar de cognitieve structuur van persoonlijkheidsontwikkeling in verband met subjectieve paranormale ervaringen. Staat psychologische verklaring van parapsychologische fenomenen voor.

Secundaire persoonlijkheid: afsplitsing van de persoonlijkheid, met name bij psychotrauma’s.

Self: Engels voor zelfbeeld. Afkorting van self-concept.

Self-concept: Engels voor zelfconcept

Stervensbegeleiding: psychologische en evt. spirituele begeleiding van stervenden.

Subjectieve paranormale ervaringen: ervaringen die door de persoon zelfs paranormaal worden beleefd, ongeacht of ze dat ook zijn of niet.

Suggestief: waar een suggestie van uitgaat.

Suggestibel: vatbaar voor (hypnotische) suggesties.

Super-Ego: freudiaanse metafoor voor het geweten.

Sybil: Amerikaans geval van MPS.

Thanatologie: studie van processen betrokken bij het sterven.

Trance logica: irrationele logica die mensen kunnen vertonen in een toestand van trance.

Transpersoonlijke psychologie: westerse vorm van psychologie die expliciet uitgaat van het bestaan van een ziel en PSI.Gebruikt traditionele psychotherapeutische technieken maar ook dromen, visualisaties, kunst, meditatie en dergelijke. De term transpersoonlijk slaat op ervaringen waarbij de grenzen van de eigen persoon of persoonlijkheid lijken te worden overstegen.

Transseksualiteit: subjectieve beleving dat het innerlijke geslacht (gender) niet overeenkomt met het lichamelijke. Van daaruit de wens zich toch te manifesteren als lid van het ‘juiste’ geslacht, soms door middel van een operatieve geslachtsverandering. Transseksualiteit zou in sommige gevallen kunnen samenhangen met reïncarnatiegevallen waarin sprake is van sekseverandering van het ene leven op het andere.

Verdringing: zie onderdrukken.

Vriendschap: primair geestelijke, persoonlijke band waar men zich van kan voorstellen dat die ook in het hiernamaals kan blijven bestaan.

Vroon, Piet(er): zeer bekende Nederlandse theoretisch psycholoog (1939-1998) verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Populariseerde de bevindingen van de psychologie in talloze boeken, artikelen, colleges, voordrachten en columns. Hing de theorie aan dat de menselijke hersenen bestaan uit drie verschillende systemen: een reptielenbrein, verantwoordelijk voor de instincten, een zoogdierenbrein verbonden aan emoties en de specifiek menselijke neocortex die samenhangt met denken, taal en zelfbewustzijn. Stond zeer skeptisch tegenover de parapsychologie, maar geloofde in een hogere macht en had sympathie voor de theorie van Rupert Sheldrake over morfogenetische velden.

Vrije associatie: psychologische methode waarbinnen een cliënt alles mag zeggen wat in hem opkomt.

Wensdenken: Nederlandse term voor wishful thinking.

William James Center for Consciousness Studies: onderzoekscentrum in 1994. Hoort bij het Institute of Transpersonal Psychology. Houdt zich bezig met bewustzijnsonderzoek.

Wishful thinking: irrationele vorm van denken waarbij men zich niet laten leiden door argumenten maar door (soms onbewuste) wensen of motieven.

Wolfskinderen: kinderen die opgroeien als jongen van wolven, honden of andere zoogdiersoorten. Het gaat om verlaten of verdwaalde peuters die geaccepteerd worden als (merkwaardige) soortgenoten door moederdieren of groepen.t;/B>: medicijn dat invloed heeft op de psyche.

Psychodrama: een creatieve uitbeelding van psychologische problemen of conflicten.

Psychogeen: veroorzaakt door psychische factoren.

Psychogene klachten: klachten veroorzaakte door psychische factoren, zoals stress of relationele problemen.

Psychogene pijn: pijn die een psychische oorzaak heeft, maar desondanks echt wordt ervaren door de patiënt.

Psychonomie: psychologische functieleer.

Psychopathologie: leer over de psychologische ziekten .

Psychose: ernstige psychologische verwijdering van de realiteit. Kan gepaard gaan met hallucinaties en wanen. Heeft vaak een organische oorzaak, maar er bestaan ook psychogene psychoses die bijvoorbeeld voortkomen uit ondraaglijk lijden.

Psychosynthese: vorm van transpersoonlijke psychologie die psychotherapie verbindt met spiritualiteit.

Psychotherapie: therapie ter verhoging van het psychologisch welbevinden.

Psychotisch: voortgebracht door of verkerend in een psychose.

Psychotroop: zie psychoactief.

Rationeel Emotieve Therapie: een vorm van therapie waarbij men rationeel omgaat met de eigen emoties en opvattingen over de werkelijkheid.

Reactieve psychose: psychose ten gevolge van traumatische ervaringen.

Regressie: omgekeerde psychologische ontwikkeling naar een vroeger stadium daarbinnen.

Repressie: ander woord voor onderdrukken.

RET: afkorting van Rationeel Emotieve Therapie.

Rogers, Carl: invloedrijk Amerikaans humanistisch psycholoog (1902-1987). Ontwikkelde de zogeheten cliëntgerichte therapie.

Sacks, Oliver: neuroloog die de psychische aspecten van neurologische aandoeningen serieus neemt. Schreef schokkende en ontroerende verslagen van gevallen van diverse ziekten. Een daarvan, Awakenings, werd verfilmd met acteurs Robin Williams en Robert de Niro in de hoofdrollen.

Schizofreen: lijder/lijdend aan schizofrenie


Schizofrenie: chronische, ernstige en ontwrichtende hersenziekte die het mentale functioneren aantast.

Schriever, Friederike: Duitse psychologe. Deed onderzoek naar de cognitieve structuur van persoonlijkheidsontwikkeling in verband met subjectieve paranormale ervaringen. Staat psychologische verklaring van parapsychologische fenomenen voor.

Secundaire persoonlijkheid: afsplitsing van de persoonlijkheid, met name bij psychotrauma’s.

Self: Engels voor zelfbeeld. Afkorting van self-concept.

Self-concept: Engels voor zelfconcept

Stervensbegeleiding: psychologische en evt. spirituele begeleiding van stervenden.

Subjectieve paranormale ervaringen: ervaringen die door de persoon zelfs paranormaal worden beleefd, ongeacht of ze dat ook zijn of niet.

Suggestief: waar een suggestie van uitgaat.

Suggestibel: vatbaar voor (hypnotische) suggesties.

Super-Ego: freudiaanse metafoor voor het geweten.

Sybil: Amerikaans geval van MPS.

Thanatologie: studie van processen betrokken bij het sterven.

Trance logica: irrationele logica die mensen kunnen vertonen in een toestand van trance.

Transpersoonlijke psychologie: westerse vorm van psychologie die expliciet uitgaat van het bestaan van een ziel en PSI.Gebruikt traditionele psychotherapeutische technieken maar ook dromen, visualisaties, kunst, meditatie en dergelijke. De term transpersoonlijk slaat op ervaringen waarbij de grenzen van de eigen persoon of persoonlijkheid lijken te worden overstegen.

Transseksualiteit: subjectieve beleving dat het innerlijke geslacht (gender) niet overeenkomt met het lichamelijke. Van daaruit de wens zich toch te manifesteren als lid van het ‘juiste’ geslacht, soms door middel van een operatieve geslachtsverandering. Transseksualiteit zou in sommige gevallen kunnen samenhangen met reïncarnatiegevallen waarin sprake is van sekseverandering van het ene leven op het andere.

Verdringing: zie onderdrukken.

Vriendschap: primair geestelijke, persoonlijke band waar men zich van kan voorstellen dat die ook in het hiernamaals kan blijven bestaan.

Vroon, Piet(er): zeer bekende Nederlandse theoretisch psycholoog (1939-1998) verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Populariseerde de bevindingen van de psychologie in talloze boeken, artikelen, colleges, voordrachten en columns. Hing de theorie aan dat de menselijke hersenen bestaan uit drie verschillende systemen: een reptielenbrein, verantwoordelijk voor de instincten, een zoogdierenbrein verbonden aan emoties en de specifiek menselijke neocortex die samenhangt met denken, taal en zelfbewustzijn. Stond zeer skeptisch tegenover de parapsychologie, maar geloofde in een hogere macht en had sympathie voor de theorie van Rupert Sheldrake over morfogenetische velden.

Vrije associatie: psychologische methode waarbinnen een cliënt alles mag zeggen wat in hem opkomt.

Wensdenken: Nederlandse term voor wishful thinking.

William James Center for Consciousness Studies: onderzoekscentrum in 1994. Hoort bij het Institute of Transpersonal Psychology. Houdt zich bezig met bewustzijnsonderzoek.

Wishful thinking: irrationele vorm van denken waarbij men zich niet laten leiden door argumenten maar door (soms onbewuste) wensen of motieven.

Wolfskinderen: kinderen die opgroeien als jongen van wolven, honden of andere zoogdiersoorten. Het gaat om verlaten of verdwaalde peuters die geaccepteerd worden als (merkwaardige) soortgenoten door moederdieren of groepen. De kinderen nemen het gedrag van de betrokken diersoort over en verwilderen daardoor.

Zelfbeeld: met name psychologisch beeld dat men van zichzelf heeft.

Zelfconcept: zie zelfbeeld.

Zelfrealisatie: realisering van het eigen ‘human potential’.

Zielkunde: psychologie.

Zingeving: behoefte van mensen om zin te zoeken en vinden in het leven. Als de zin van ontwikkelingen ver te zoeken lijkt, hebben mensen de mogelijkheid er zelf alsnog zinvol mee om te gaan.


Drs. Titus Rivas is verbonden aan Stichting Athanasia en is medewerker van o.a. het blad Terugkeer van Stichting Merkawah, ParaVisie, Paraview en Prana.

Rivas is altijd geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen op parapsychologisch gebied en nodigt u uit uw eigen paranormale ervaringen met hem te delen: titusrivas@hotmail.com

Stichting Athanasia verzorgt bovendien parapsychologische consulten tegen tarieven gekoppeld zijn aan iemands uitkering. (Athanasia is een ideele stichting en de consulten komen uitsluitend ten goede aan haar activiteiten).