Titel

Voorschouw van toekomstige levens of waarneming van voorlopige tendensen?

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 4 May, 2011)

Samenvatting

Artikel van Titus Rivas en Anny Dirven over indrukken van een toekomstige incarnatie. Bestaat er bewijsmateriaal dat het hierbij om meer gaat dan wensdenken of fantasie?


Tekst

 
Voorschouw van toekomstige levens of waarneming van voorlopige tendensen?

door Titus Rivas en Anny Dirven (Stichting Athanasia)

Steeds meer mensen beseffen tegenwoordig dat er zeer sterke parapsychologische aanwijzingen voor reïncarnatie bestaan. Vooral jonge kinderen kunnen verhalen vertellen over een vroegere incarnatie die heel specifiek zijn en daarom een verificatie mogelijk maken. Voor de realiteit van herinneringen aan vorige levens valt parapsychologisch gezien daarom echt veel te zeggen. Maar hoe zit het met indrukken van een toekomstige incarnatie die nog niet eens begonnen is? Bestaat er bewijsmateriaal dat het hierbij om meer gaat dan wensdenken of fantasie?

Staat de toekomst vast?
Er bestaan grofweg twee visies op precognitie oftewel voorschouw van gebeurtenissen die nog niet hebben plaatsgevonden. Binnen het eerste perspectief zijn indrukken van wat nog komen moet het rechtstreeks waarnemen van de toekomst zoals die zal zijn. In deze optiek bestaat er eigenlijk geen tijd, d.w.z. alles vindt als het ware gelijktijdig plaats in een eeuwig nu. Precognitie wil dan zeggen dat de geest zich losmaakt van de normale 'illusies' van heden, verleden en toekomst en toegang krijgt tot een ander deel van het nu.
De andere verklaring van zulke indrukken luidt dat mensen soms een tendens waarnemen die nog kan worden afgewend. Het gaat dan dus niet zozeer om een kijkje in de toekomst zelf, maar van contact met de uitkomst van de loop van de gebeurtenissen uit het heden en verleden. Uitgaande van karma, zie je in feite waar het huidige karma toe zal leiden als er niets aan de huidige tendens veranderd wordt.
Volgens de eerste interpretatie zijn paranormale indrukken van volgende levens gebaseerd op hoe die levens echt zullen zijn. Volgens de tweede kunnen de indrukken wel bewaarheid worden, maar er is een mogelijkheid om de toekomstverwachting te wijzigen.

Bekende gevallen die nog bevestigd kunnen worden
Je kunt deze twee kanten uit met mogelijke paranormale indrukken over toekomstige incarnaties. Een volgende vraag luidt natuurlijk of er überhaupt al casussen bestaan die wijzen op zulke indrukken. Laten we eerst eens kijken naar een paar bekende claims op dit gebied.

Jenny Cockell
Eén van de beste westerse gevallen van paranormale herinneringen aan een vorig leven is dat van de Engelse Jenny Cockell. Zij herinnerde zich als meisje een leven als een jong gestorven moeder in Ierland en slaagde er op latere leeftijd in om haar kinderen uit dat leven terug te vinden. Ze heeft hier een boek over geschreven dat in het Nederlands “Mijn kinderen uit een vorig leven” heet. Een tweede boek, Past lives, future lives behandelt ook beelden die volgens Cockell betrekking hebben op een leven als jonge moeder in Nepal dat ze over zo'n 200 jaar zal leiden. Zo beweert ze dat de aarde tegen die tijd en stuk minder dichtbevolkt zal zijn als gevolg van de voortschrijdende de aantasting van het mileu. Er komen voorspellingen in het boek voor die in de nabije toekomst getoetst kunnen worden. Het is dus nog niet duidelijk of ze correct zullen zijn.

Edgar Cayce
De beroemde Amerikaanse 'slapende ziener' Edgar Cayce is beroemd vanwege zijn vele paragnostische readings over de vorige levens van cliënten. In de meeste gevallen heeft men voor zover we weten geen pogingen gedaan om zijn uitspraken exact te verifiëren. Ook Cayce heeft aan de hand van een droom voorspellingen gedaan over een volgend leven, in zijn geval rond het jaar 2100. Hij zou dan wedergeboren worden in de Amerikaanse staat Nebraska, die tegen die tijd aan zee zou liggen. Cayce zou weer een jongen worden en herinneringen hebben aan zijn huidige leven. Hij zou geleerden in die tijd in een sigaarvormige vliegende auto naar Detroit brengen. Eenmaal daar aangekomen zou hij hun vertellen waar ze gegevens die stad konden terugvinden over een arrestatie die hij in dit leven in Detroit had meegemaakt. Vervolgens zou hij naar New York reizen dat in de steigers zou staan na kort tevoren met de grond gelijk gemaakt te zijn. Dit geval is voorlopig nog niet te verifiëren en de lezers van ParaVisie zullen de verificatie in dit leven zelf hoogstwaarschijnlijk niet meer meemaken. Tenzij we tegen die tijd gemiddeld ver over de 100 jaar oud worden, maar daar heeft Cayce het zelf niet over.

Geval van Hans Gerding
Dit geldt ook voor een casus die de bekende parapsycholoog en filosoof professor Hans Gerding in 1996 behandelde in het blad Prana onder de titel Reïncarnatie naar de toekomst. Het gaat om ene Maria van Deursen uit Assen die hem een tekst van zo'n 40 pagina's had overhandigd over haar toekomstige leven als William C. Burke. Ze zou wedergeboren worden in 2041 in Boulder, North Carolina. Maria wist zelfs te melden dat ze in het volgende leven in 2136 zou overlijden. De details zijn specifiek genoeg om geverifieerd of weerlegd te kunnen worden. De vrouw zou de informatie hebben verkregen door spontane indrukken, dromen en meditatie. Alle gegevens over Maria's mogelijke toekomst worden bewaard in het Parapsychologisch Instituut. Er is sprake van een doos die pas in 2085 geopend mag worden, omdat William Burke dan op zoek zou gaan naar zijn vorige leven als Maria van Deursen. Douwe Bosga van het instituut kwam op het idee om een foto-album samen te stellen van de huidige incarnatie zonder onderschriften, en willekeurig afgewisseld door foto's die niets met haar leven te maken hebben. Bovendien is er een vertaling van een en ander verzonden naar een Amerikaanse parapsychologisch instituut die pas in 2086 mag worden ingekeken, zodat William Burke een jaar de tijd zou hebben om zelf contact op te nemen met het Nederlandse instituut.

Hypnotische progressie
Bij de voorgaande drie gevallen gaat het steeds om spontane indrukken, in de vorm van invallen of dromen. Daarnaast zijn er ook pogingen gedaan om via geleide progressie aan indrukken over de toekomst te komen. We hebben hierbij te maken met een tegenhanger van de regressie naar het verleden. Volgens de bekende Nederlandse auteur over reïncarnatie, Hans ten Dam, bestaat er in elk geval enig bewijsmateriaal voor de mogelijkheid om iemand binnen het huidige leven een voorproefje te laten beleven van zijn toekomst. In zijn bekende standaardwerk Een ring van licht. Tegen die achtergrond haalt hij zelf de regressietherapeut Dion Dolphin aan die een beschrijving van de 21e eeuw geeft aan de hand van de progressies die zij bij cliënten heeft uitgevoerd. Ze schetst een beeld van deze eeuw als een tijd zonder oorlog, geld of staten, maar met een groot aantal verschillende culturen en meer uitwisseling dan tegenwoordig. Mensen zouden zich verplaatsen in amfibische minibussen die wellicht ook door de lucht kunnen vliegen. Er zouden ook ruimtereizen zijn naar ruimtesteden en in het algemeen zou het gaan om een gouden tijdperk. Ten Dam vindt deze voorspellingen trouwens zelfs ronduit onzinnig en ziet ze vooral als een projectie van naïeve dromen.

Een bekendere naam op het gebied van hypnotische progressie is dr. Helen Wambach. Zij is vooral beroemd geworden vanwege haar massale groepsregressies naar vorige levens. Zij heeft iets dergelijks ook gedaan rond mogelijke toekomstige incarnaties. Later werkte ze hierbij ook samen met Chet Snow die er na Wambachs overlijden het boek Mass Dreams of the Future over schreef. Aangezien dit boek in de jaren '80 uitkwam, is het mogelijk om enkele voorspellingen te toetsen. Als we dat doen, blijkt een aantal dingen hoe dan ook niet te zijn uitgekomen. Zo zou rond 1998 een deel van Californië in de zee verzinken. Overigens blijkt Snow zelf een aanhanger van de theorie dat de toekomst nog niet helemaal vaststaat. Hij vindt de progressies naar de periodes tussen 2100 en 2200, alsmede tussen 2300 en 2400 het belangwekkendst. De gehele wereldbevolking zou zijn teruggebracht tot ongeveer 2 miljard en er zouden slechts vier gemeenschappen over blijven die sterk van elkaar verschillen in levenswijze. Een derde beroemdheid op dit terrein is dr. Bruce Goldberg. Op basis van honderden progressies schreef hij het boek Past Lives, Future Lives. Daarin komen voorspellingen voor als dat er in de 21e eeuw een periode wereldvrede aanbreekt, maar dat er in de 24e eeuw een kleine nucleaire oorlog zal plaatsvinden. Net als in de andere gevallen is de eventuele waarheid van deze voorspellingen pas over vele jaren vast te trekken.

Voorspellingen voorafgaand aan reïncarnatie
Zijn er misschien ook aanwijzingen voor echte precognitieve indrukken over toekomstige incarnaties die al wel uitgekomen zijn? Jawel, maar dan moeten we in een andere hoek zoeken. Namelijk bij jonge kinderen die in een vorig leven zelf al uitspraken deden over waar ze in hun huidige incarnatie terecht zouden komen.
Binnen een spirituele context zijn de uitspraken van Tibetaanse lama's over hun volgende leven wat dit betreft legendarisch. De voorspellingen van de persoon zelf vormen een richtssnoer voor onderzoekscommissies die op zoek gaan naar de reïncarnatie van de overledene. Wetenschappelijk gezien zal het lang niet altijd vast te stellen zijn in hoeverre de verhalen hierover authentiek zijn. Maar het gaat te ver om ze bij voorbaat allemaal naar het rijk der fabelen te verwijzen.
Voor de parapsychologie zijn de getuigenverklaringen bij spontane kindergevallen van herinneringen aan vorige levens nog het waardevolste. Hierbij hebben we het dus over mensen die overleden zijn en voor hun dood voorspeld hebben onder welke omstandigheden ze wedergeboren zou worden. Na hun reïncarnatie weten ze zich het vorige leven bovendien nog te herinneren.
De grote reïncarnatieonderzoeker wijlen dr. Ian Stevenson heeft zulke gevallen verzameld. Het gaat daarbij vooral om gevallen bij de indianen in het Noord-Westen van Noord Amerika, maar tevens om casussen in India, Myangmar (het voormalige Birma) en warempel ook Tibet. Het kan gaan om uitspraken over de ouders die de persoon in kwestie zal krijgen, maar bijvoorbeeld ook over het geslacht dat men zal hebben. Ook heeft de overledene soms opvallende lichamelijke kenmerken zoals moedervlekken genoemd waaraan men hem in zijn volgende leven kan herkennen.
In de gepubliceerde gevallen gaat het overigens bijna altijd om een terugkeer in dezelfde familie, zodat je je kunt afvragen of het wel echt om een voorspelling gaat of eerder om een vast voornemen.

Keuze tijdens spirituele pre-existentie
Er is dus wel enig bewijsmateriaal voor indrukken over toekomstige levens, maar het is niet duidelijk of het daarbij echt gaat om precognitie. Het zou misschien net zo goed te maken kunnen hebben met een keuze voor een bepaald (soort) leven. Deze mogelijkheid wordt bevestigd door herinneringen aan een spiritueel voorbestaan.
Het Nederlandse meisje Christina kwam in haar vorige incarnatie op een gruwelijke manier om tijdens een brand in Arnhem. Na haar dood kreeg ze van een geestelijk wezen een keuze voorgelegd tussen verschillende kandidaten bij wie ze in haar volgende incarnatie geboren zou worden. Het ging als het ware om verschillende scenario's waar ze uit mocht kiezen. Kennelijk stond het dus niet bij voorbaat vast hoe haar volgende leven zou worden. Iets dergelijks zie je bij veel meer herinneringen aan een spiritueel hiervoormaals. Soms wordt de persoon doorgezaagd over de vraag of hij wel echt voor een bepaald leven wil gaan, als hij ziet wat voor consequenties dat zou kunnen hebben.
Daarom concluderen wij voorlopig dat het niet mogelijk is om je volgende incarnaties tot in details te voorzien. Je kunt waarschijnlijk tendensen zien, maar die kunnen veranderen, zodat voorspellingen ook niet uit kunnen komen.
Er zou bijvoorbeeld best sprake kunnen zijn van een tendens dat er steeds meer oude zielen wedergeboren zullen worden in de vorm van zogeheten nieuwetijdskinderen. Het gaat ons echter te ver om te verwachten dat het al volledig vaststaat hoe dit precies in zijn werk zal gaan. Let wel, Als bijvoorbeeld de specifieke voorspellingen van Maria van Deursen uit zullen komen, hebben we gewoon ongelijk gehad wat dit betreft. Alleen de tijd zal het leren.

Er komen ook in Nederland erg interessante spontane herinneringen aan vorige levens en een spirituele pre-existentie voor. Het is van groot belang om die nog veel meer in kaart te brengen. We zouden het dan ook op prijs stellen als u eventuele ervaringen met uw eigen kinderen wilt delen met ons. Dat kan via de redactie van ParaVisie of via onze website:

Dit artikel verscheen in ParaVisie.

Contact: titusrivas@hotmail.com