Titel

Dierenleed en Landbouw

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 16 August, 2011)

Samenvatting

Misstanden in de veeteelt zijn genoegzaam bekend. Maar welke gevolgen hebben akkerbouw en tuinbouw voor het welzijn der dieren? Esteban en Titus Rivas verzamelden feiten, die we hier overzichtelijk weergeven.


Tekst


D I E R E N L E E D  &  L A N D B O U W

Misstanden in de veeteelt zijn genoegzaam bekend. Maar welke gevolgen hebben akkerbouw en tuinbouw voor het welzijn der dieren? Esteban en Titus Rivas verzamelden feiten, die we hier overzichtelijk weergeven.


G A N G B A A R


E K O L O G I S C H   &
B I O L O G I S C H - D Y N A M I S C H


M E S T

Mest van dieren uit de bio-industrie, naast de kunstmest (milieuonvriendelijk bij produktie en gebruik).


Mest zoveel mogelijk van dieren uit de alternatieve veeteelt, die dus een beter leven hebben dan soortgenoten elders. Veel slachthuisprodukten als bloed- en beendermeel.
Bij BD preparaten bestaande uit en bereid m.b.v. dierlijke ingrediënten.


B E S T R I J D I N G S M I D D E L E N
S C H A D E A A N F A U N A

Per jaar 30 miljoen kilo chemiese bestrijdingsmiddelen met zeer lage specifiteit (andere, niet "schadelijke" organismen gaan er ook van dood). Vele ervan zijn niet goed afbreekbaar. Geleidelijk ook ontwikkeling van biologiese/natuurlijke bestrijding en gebruik van resistentie.
Milieuverontreiniging door mestoverschot.


Natuurlijke bestrijdingsmiddelen met een betrekkelijk lage specificiteit, maar goed afbreekbaar dus weinig lange termijn schade.
Gebruikte hoeveelheden één kwart van die bij de gangbare landbouw. Andere middelen o.a.: preventie, vruchtwisseling, natuurlijke vijanden van "schadelijke" dieren, klemmen en afschrikking.
Geen mestoverschot.
In fruitteelt wordt op zeer beperkte schaal een chemies schimmelbestrijdingsmiddel gebruikt.


D I E R P R O E V E N

Elk bestrijdingsmiddel wordt uitgetest op honderden dieren (LD 50 test). Proeven zijn zeer wreed en notabene geen garantie voor veiligheid.


Geen dierproeven, want de effekten van de gebruikte traditionele middelen zijn uit ervaring bekend.
Dierproeven soms wenselijk geacht voor ontwikkelen van middelen met grotere specificiteit.


J A C H T

Afschieten wordt als belangrijkste middel gezien om schade te bestrijden.


Geen jacht bekend.
Alternatieven: flinke omheiningen, aanpassen van gewaskeuze enz.


N A T U U R L I J K   L E E F M I L I E U
V A N   D I E R E N

Steeds grotere machines en grotere percelen. Steeds minder en minder gevariëerde "natuurlijke" omgeving. Slechts op enkele plaatsen aandacht hiervoor. Geleidelijk wel meer.


Door het kleinschalige karakter (vooral EKO) betrekkelijk weinig schade. Variatie wordt gestimuleerd i.v.m. natuurlijk evenwicht (schadevoorkoming).Konklusie: Gangbaar komt het meest dieronvriendelijk uit de bus. Enig 'voordeel' is het gebruik van minder dierlijke mest en -preparaten dan EKO/BD, maar daarvoor in de plaats de weinig voordelige kunstmest. EKO/BD zijn duidelijk beter, wat voornamelijk het gevolg is van het milieuvriendelijker karakter. Onderling verschillen EKO en BD niet erg veel. EKO kent niet de speciale preparaten uit dierlijke ingrediënten; heeft zich niet zo sterk filosofies verbonden met diergebruik en houdt meer vast aan ideeën van kleinschaligheid en milieuvriendelijkheid.


Dit artikel werd in 1986 gepubliceerd in Veganismen, 03, pagina 11.